logo vilar

Передвиборча програма Устименка О.В.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора Дослідної станції лікарських рослин

Інституту агроекології і природокористування НААН України

Устименка Олексія Васильовича

 

Дослідна станція лікарських рослин створена та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та практичного використання нових знань у галузі лікарського рослинництва – фітохімії, екології, селекції та насінництва, технології вирощування лікарських і ефіроолійних культур, а також наукового супроводу процесу впровадження у виробництво наукових розробок установи. Дослідна станція діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії аграрних наук України та Дослідної станції, Основних принципів організації та діяльності наукової установи НААН України.

Мета програми – створення умов для перспективного розвитку ДСЛР ІАП НААН України як провідної, галузевої науково-дослідної установи.

Основні завдання:

- подолання кризових явищ, стабілізація науково-організаційної ситуації та прийняття перспективних рішень для успішної діяльності Дослідної станції лікарських рослин є стратегічним та першочерговим завданням;

- збереження самостійності установи, її традиційного напряму діяльності, розвиток та вдосконалення напрацювань попередніх керівників та співробітників;

- збільшення виробництва та продажу високоякісної лікарської сировини та іншої сільськогосподарської продукції, реалізації насіння і садивного матеріалу сортів лікарських культур оригінатором яких є Дослідна станція лікарських рослин ІАП НААН, розширення сфер та обсягів надання послуг, тим самим забезпечивши фінансову стабільність дослідної станції;

- примноження та пропагування наукових досягнень Дослідної станції та збереження створених;

- розширення співпраці установи з науковими та навчальними закладами України, з підприємствами і господарствами різних форм власності за для розвитку наукових і виробничих напрямів діяльності ДСЛР ІАП НААН;

- нарощування темпів надходжень з позабюджетного фінансування всіма підрозділами Дослідної станції лікарських рослин, зокрема за основною діяльністю;

- реалізація розпочатих програм енергозбереження та енергоефективності та забезпечення відповідних умов праці для всіх працівників Дослідної станції;

- забезпечення дотримання бюджетної та кошторисної фінансової діяльності, своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності, постійний контроль за станом розрахункової діяльності.

Зв’язки та комунікації:

- підтримка та розвиток зв’язків з представниками органів державної влади та сільгоспвиробниками різних форм власності;

- розвиток співпраці з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами і організаціями, науково-виробничими об’єднаннями, щодо спільних інноваційних розробок для забезпечення розвитку галузі лікарського рослинництва;

- встановлення та підтримка співпраці з зарубіжними науково-дослідними установами та навчальними закладами, а також з міжнародними організаціями та фондами, які здійснюють діяльність в Україні;

- організація, проведення та участь у наукових конференціях, виставках, Днях поля, семінарах, круглих столах та інших наукових, на науково-практичних заходах, розширення видавничої діяльності та науково-практичної діяльності установи;

Кадрова політика та умови праці:

Вважаю, що збереження наукового колективу – один з основних пріоритетів роботи директора Дослідної станції лікарських рослин, тому основні зусилля в своїй роботі буду спрямовувати на:

- забезпечення гідного рівня оплати праці в Дослідній станції лікарських рослин ІАП НААН, залучення додаткових джерел фінансового забезпечення науково-дослідної роботи установи, зокрема за рахунок програм цільового фінансування, грантів, фінансування наукових розробок на госпдоговірних засадах та інших джерел;

- збереження і примноження кадрового потенціалу, підвищення кваліфікації співробітників Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН, залучення та підтримка молодих спеціалістів;

- забезпечення участі науковців установи у програмах стажування, семінарів, нарад та інших заходах та інших заходах з підвищення кваліфікації;

- гарантія трудових прав і свобод працівників, поліпшення умов їх праці за рахунок оновлення матеріально-технічної бази, захисту їх прав та інтересів;

- сприяння роботі профспілкової організації для захисту прав та забезпечення належних умов роботи працівників установи та інших об’єднань та громадських організацій до яких входять працівники Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН;

- сприяння збереженню в колективі здорової атмосфери доброзичливості взаємопідтримки та коректності у взаємовідносинах, доброї психологічної обстановки, бажання сумлінно працювати, дотримання норм професійної наукової етики.

- заохочення працівників до професійного, наукового росту та самоосвіти, допомога в роботі над дисертаційними дослідженнями;

- сприяння у впровадженні наукових інтересів співробітників в теми їх дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт дослідної станції.

Наукова діяльність:

Подальшу діяльність в цьому напрямі бачу в зосередженні науково-дослідної роботи установи на всебічному вивченні лікарських рослин, особливостей їх інтродукції, фармакогнозії, фітохімії, проведенні робіт з селекції та насінництва, розробленні і удосконаленні технологій вирощування лікарських культур. Для цього необхідно:

- скорегувати тематичний план Дослідної станції лікарських рослин відповідно до потреб сільськогосподарського виробника та вимог фармацевтичної та харчової промисловості, а також народного господарства в цілому;

- сприяти підвищенню наукового рівня досліджень за фундаментальними і прикладними науково-дослідними роботами та забезпечення необхідним обладнанням досліджень та проведення виробничих випробувань;

- сприяти проведенню, своєчасному і якісному виконанню на належному науково-методичному рівні запланованого науково-дослідних робіт за прикладними та фундаментальними, госпдоговір ними і грантовими тематиками;

- визначити напрями та можливості розширення фінансової підтримки Станції;

- забезпечити регулярне заслуховування результатів науково-дослідних робіт, що виконуються в Дослідній станції на наукових семінарах, засіданнях відділів, Вчених радах з метою підвищення рівня наукових досліджень;

- сприяти ефективній апробації результатів наукових досліджень у виступах на конференціях, в наукових публікаціях у фахових вітчизняних виданнях та в закордонних наукових журналах, забезпечити умови щодо збільшення кількості виданих монографій, книг, науково-практичних рекомендацій та інших публікацій установи, тощо.

 

Кандидат сільськогосподарських наук                       Устименко О.В.